بچاروان

( بِچارْوان )
{ بِچار + وان }
( سنسکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - مفکر، دانشور، عالی دماغ۔