برچندن

( بَرْچَنْدَن )
{ بَر + چَن + دَن }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - کالی صندل، دیودار۔