بندگاہ

( بَنْدگاہ )
{ بَنْد + گاہ }
( فارسی )

تفصیلات


اسم ظرف مکان
١ - قید خانہ۔