بندش باز

( بَنْدِش باز )
{ بَن + دِش + باز }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - عیار، مکار، فریبی، دھوکے باز، سازشی۔