حاکم قلمی

( حاکِمِ قَلَمی )
{ حا + کِمے + قَلَمی }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - عامل، ناظم، گورنر۔