حرف انداز

( حَرْف اَنْداز )
{ حَرْف + اَن + داز }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - فریبی، مکار، چالاک۔
  • cunning
  • artful