پیچ بازی

( پیچ بازی )
{ پیچ (ی مجہول) + با + زی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم مجرد
١ - عیاری، مکاری، چال بازی، دھوکا بازی، چکربازی۔