پاسی[1]

( پاسی[1] )
{ پا + سی }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - چوکیدار، پاسبان۔