پارشوک

( پارْشْوِک )
{ پارْش + وِک }
( سنسکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - طرفی، بازو والا، حمایتی، طرفدار۔
  • Of or pertaining to the side
  • lateral