پارندگی

( پارِنْدَگی )
{ پا + رِن + دَگی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - بارش، شبنم۔