بودا پن

( بودا پَن )
{ بو (واؤ مجہول) + دا + پَن }
( ہندی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - بزدلی، کم ہمتی، پست حوصلگی، ناپائداری، کمزوری۔