بول بالا

( بول بالا )
{ بول (واؤ مجہول) + با + لا }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - ترقی، کامیابی، عزت و آبرو، شہرت، ناموری۔
  • Lit 'High speech';  prosperity
  • success