فتح و ظفر

( فَتْح و ظَفَر )
{ فَت + حو (و مجہول) + ظَفَر }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - جیت، نصرت، کامیابی، فتح۔