فاسق و فاجر

( فاسِق و فاجِر )
{ فا + سِقو (و مجہول) + فا + جِر }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - فسق و مجور کا مرتکب، گنہگار اور بدکار۔