فاجر

( فاجِر )
{ فا + جِر }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - بدکار، زنا کار، گنہگار۔
  • sinful;  vicious
  • immoral;  committing adultery or fornication