فادر

( فادَر )
{ فا + دَر }
( انگریزی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - باپ، والد، پدر۔
  • father