دامن عصمت

( دامَنِ ِعْصَمت )
{ دا + مَنے + عِص + مَت }

تفصیلات


اسم مجرد
١ - (مجازاً) پاک دامنی، عصمت، عفت۔