دامن گرفتہ

( دامَن گِرِفْتَہ )
{ دا + مَن + گِرِف + تَہ }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - حمایتی، ساتھی۔