فرش خواب

( فَرْشِ خواب )
{ فَر + شے + خاب (و معدولہ) }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - بستر، بچھونا، خواب گاہ کا بستر۔