فرسودگی

( فَرْسُودَگی )
{ فَر + سُو + دَگی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - بوسیدگی، کہنگی، پرانا پن۔