فرد باقیات

( فَرْدِ باقِیات )
{ فَر + دے + با + قِیات }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - بقایا حساب کی فرد۔
  • a balance-sheet