فرح بخش

( فَرَح بَخْش )
{ فَرَح + بَخْش }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - خوشی دینے والا، خوش کن۔
  • imparting joy or gladness