فراغ خاطر

( فَراغِ خاطِر )
{ فَرا + غے + خا + طِر }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - سکون قلب، بے فکری، فارغ البالی، آسودگی۔