فراست مآب

( فِراسَت مَآب )
{ فِرا (کسرہ ف مجہول) + سَت + ما + آب }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - عقل مند، دانش مند، زیرک، سمجھ والا۔