نازک دماغی

( نازُک دِماغی )
{ نا + زُک + دِما + غی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - نازک دماغ ہونے کی حالت، بدمزاجی، چڑچڑاپن نیز غرور، گھمنڈ، تکبر۔