ناز پرورد

( ناز پَرْوَرْد )
{ ناز + پَر + وَرْد }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - ناز پرور۔