نازک دماغ

( نازُک دِماغ )
{ نا + زُک + دِماغ }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - مغرور، گھمنڈی، بدمزاج، چڑ چڑا۔