ناز غمزہ

( ناز غَمْزَہ )
{ ناز + غَم + زَہ }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - ناز نخرا۔