ناز و ادا

( ناز و اَدا )
{ نا + زو (و مجہول) + اَدا }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - نخرے، چوچلے۔