ناز و انداز

( ناز و اَنْداز )
{ نا + زو (و مجہول) + اَن + داز }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - نازو ادا۔