پدرود

( پَدْرُود )
{ پَد + رُود }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - وداع، رخصت۔
  • Leave
  • dismissal
  • farewell