پخش

( پُخْش )
{ پُخْش }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - گرمی، ضعف دل، غشی، مرض سل۔