فریب خوردگی

( فَریب خوردَگی )
{ فَریب (ی مجہول) + خُر (و معدولہ) + دَگی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - دھوکا کھانا۔