چلتر بازی

( چَلِتَّر بازی )
{ چَلِت + تَر + با + زی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - فریب، چالاکی، عیاری۔