چلتر باز

( چَلِتَّر باز )
{ چَلِت + تَر + باز }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - مکار، چالاک۔
  • Clever