چشک

( چِشْک )
{ چِشْک }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - افزونی، زیادتی۔