چرتر بازی

( چَرِتَّر بازی )
{ چَرِت + تَر + با + زی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - چرتر باز کا عمل، مکرو فریب، چالبازی۔