چرتر باز

( چَرِتَّر باز )
{ چَرِت + تَر + باز }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - چال باز، فریبی، دغا باز۔