فطرت باز

( فِطْرَت باز )
{ فِط + رَت + باز }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - شوخ، چالاک، شرارتی، فتنہ پرداز۔