فضل و کرم

( فَضْل و کَرَم )
{ فَض + لو (و مجہول) + کَرَم }
( عربی )

تفصیلات


اسم مجرد
١ - مہربانی و عنایت۔