فسردگی

( فُسُرْدَگی )
{ فُسُر + دَگی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - افسردگی، اضمحلال، پزمردگی۔
  • dejection
  • melancholy
  • lowness or depression of spirits