فریب آرائی

( فَریب آرائی )
{ فَریب (ی مجہول) + آ + را + ای }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - دھوکے بازی، چال فریبی، حیلہ گری۔