فریب بازی

( فَریب بازی )
{ فَریب (ی مجہول) + با + زی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - فریب دینا، مکاری، دھوکا دہی۔