فرو تر

( فَرو تَر )
{ فَرو (و مجہول) + تَر }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - کمتر، نسبتہً پست یا حقیر۔