چپک

( چِپَک )
{ چِپَک }
( اردو )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - چپکنے کی کیفیت، لیس، چپچپاہٹ۔
  • Compression;  adhesion;  stickiness
  • adhesiveness
  • glutinousness