پرسن[1]

( پِرَسَن[1] )
{ پِرَسَن }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - خوش، شاد، مسرور۔