پرسواپ

( پَرَسَواپ )
{ پَرَسَواپ }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - نیند، خواب
صفت ذاتی
١ - نیند لانے والی، خواب آور۔