پرتاپ[2]

( پِرَتاپ[2] )
{ پِرَتاپ }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - جاہ و جلال، شان و شوکت۔