پرگیتا

( پِرَگِیَتا )
{ پِرَگی + تا }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - علم، نکتہ رسی، دوربینی، معاملہ فہمی، احتیاط، عاقبت اندیشی، پیش بندی، بصیرت، دانشمندی، بدھ۔
  • knowledge;  judiciousness
  • prudence