پرہرش

( پِرَہَرْش )
{ پِرَہَرْش }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - بے حد مسرت، شادمانی، آنند، فرحت، خرامی۔
  • extreme joy
  • hilarity
  • mirth
  • gladness
  • delight
  • rapture
  • exultation